STARTSIDA - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll
AKTIEBOLAGET GEOTERMI SVERIGE
Geotermisk energi - en utmärkt del i energimixen.
Minska behovet av förbränning - använd geotermisk energi.

ETT PARADIGMSKIFTE I NYTTJANDET AV NATURENS RESURSER.

Användningen av fossilbaserade bränslen för uppvärmning har minskat till några få procent i Sverige men är fortfarande omfattande i andra delar av världen. Att till stor del förlita sig på biobränsle eller naturgas är inte det lämpligaste eftersom denna väg innebär fortsatta utsläpp i atmosfären.
Det är ofta möjligt att komplettera befintliga anläggningar med geotermisk energi där man värmer systemen efter den geotermiska anläggningens förmåga för att sedan toppa temperaturen med andra energikällor, till exempel med förbränning.
Varje grad man ökar temperaturen utan förbränning minskar på utsläppen!
Vi kan finansiera och bygga er lösning för att minska förbränningen och skapa energi utan utsläpp.   
Vi erbjuder totalentreprenader av geotermiska energianläggningar där ert åtagande endast är att köpa energin till ett pris som väl kan konkurrera med andra energislag som gas, biobränslen etcetera. I Skandinavien passar geotermisk energi bäst till uppvärmning via till exempel fjärrvärmesystem och på platser med högre marktemperatur kan även elektricitet och fjärrkyla produceras.

Geotermisk energi är en utmärkt baslastenergi som tillhandahåller energi dygnet runt, året runt oavsett väderförhållanden.
INTRÄDET I NATO STÄLLER NYA KRAV PÅ ENERGIPRODUKTIONEN.
Natos civila beredskapsarbete syftar till att stärka alliansens resiliens eller mer vardagligt uttryckt, kraft att stå emot.
Riktlinjerna för detta arbete finns i NATO Baseline Requirements for National Resilience (NBR) som består av sju särskilt prioriterade områden för att stärka den civila motståndskraften.

Ett av dessa är resilient energiförsörjning.

_
SEMI-DJUP GEOTERMI
Semidjup geotermi lämpar sig när man inte behöver så höga temperaturer, till exempel i lågtempererade fjärrvärmenät eller där man avser att använda värmepumpar. Anläggningarna kan anpassas till konfigurationer där någon annan värmekälla används för att toppa temperaturen. Detta är ett utmärkt alternativ om man vill minska på förbränning i sin värmeproduktion.
_
ENERGILAGRING
Geotermisk energilagring innebär att man pumpar ner överskottsenergi i berget.  Berget är inte känsligt för höga temperaturer så vatten med mycket höga temperaturer kan pumpas ner i berget och värmen kan lagras under lång tid.
_
DJUP GEOTERMI
Vid djup geotermi borrar vi djupare och skapar en underjordisk värmeväxlare. Oftast används energin direkt av förbrukarna och är mycket lämplig för lågtempererad fjärrvärme, uppvärmning av simbassänger etcetera. På platser med högre temperaturer i berggrunden kan man med fördel också använda geotermisk energi till elproduktion och industriprocesser där höga temperaturer efterfrågas.

VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

_
EN UNIK STIMULERINGSMETOD
Vi kan tillfälligt täta öppnade sprickor. Med vår metod kan vi öppna ytterligare sprickor tills vi skapat tillräckligt många. På så sätt skapar vi en underjordisk värmeväxlare med större volym och yta för att kunna ta ut mer energi ur berget.
_
EXAKTARE MÄTNINGAR
Om man inte vet hur det ser ut i berget kan man inte lyckas med geotermiska projekt. Vi har tillgång till de senaste metoderna att mäta och vi har programvaror som är specialutvecklade för att beräkna och simulera optimala geotermiska anläggningar medan många andra använder standardverktyg.
_
BÄTTRE BORRMETODER
Borrningen står för en betydande del av kostnaderna när geotermiska anläggningar byggs. Genom vårt sätt att kombinera de senaste och effektivaste maskinerna och verktygen kan vi avsevärt förkorta produktionstiden samtidigt som den höga graden av automatisering av utrustningen reducerar behovet av bemanning på arbetsplatsen.

VÅRA LÖFTEN

Vi kan inte allting själva men vi vet vem som kan. Där andra vet bättre än vi låter vi dem utföra de momenten så tar vi själva hand om det som vi gör bättre. Våra samarbetspartners och vårt stora internationella nätverk ger de kunskaper som krävs för lyckade projekt. Kunskaperna gör också att vi avråder våra kunder från att börja bygga geotermiska anläggningar om förutsättningarna inte ser tillräckligt bra ut.

_
TEKNIK I TOPPKLASS
Kunskap och erfarenhet i all ära men när vi dessutom har tillgång till den senaste tekniken stärker det ytterligare vår position. Vi har samlat ihop de bästa verktygen och teknikerna för undersökning, borrning, stimulerting etc. för att kunna säkerställa anläggningar som verkligen levererar vad de ska.
_
LÅNG ERFARENHET
Trots att vi är ett  ungt företag har vi en svårslagen erfarenhet från borrning, geoenergi och geotermisk energi. Tillsammans med våra  partners har vi hundratals år av sammanlagda erfarenheter så vi står väl  rustade att ta helhetsansvar från skiss till nyckelfärdiga  anläggningar.


_
FINANSIERING
En geotermisk anläggning är en god investering.   
Geotermiska anläggningar blir extra intressanta om våra kunder inte  behöver investera stora belopp i nya anläggningar! Vi kan finansiera  geotermiska anläggningar och därmed skynda på omställningen till  utsläppsfri energi.   
Vi erbjuder affärsupplägg som spänner över hela skalan från att vi  äger hela anläggningen till att det är kunden som äger den. Alla  alternativ däremellan där vi är delägare kan också förekomma.

VÅR MILJÖ

Vi kan värna om naturen och minska utsläppen med rätt teknologi.
Kolkraftverk i Kina
Miljöförstöringen pågår för fullt och vi släpper ut och smutsar ner samtidigt som vi förbrukar jordens resurser. EASAC är ett gemensamt organ för de nationella vetenskapsakademierna inom EU samt i Norge och Schweiz. Det framgår i denna rapport att deras analys av effekterna av att ersätta fossila bränslen med skogsbiomassa visade att den lägre energitätheten för biomassa och utsläpp av försörjningskedjan ökade koldioxidhalten i atmosfären och påskyndade den globala uppvärmningen.
Naturligtvis måste vi fasa ut de fossila bränslena snarast möjligt men att ersätta dem med biobränslen är inte lösningen. Trots detta anser många att just begreppet ”fossilfritt” är heligt och anser att energiomställningen är avklarad när de bytt bränsle.
Jämfört med många andra länder och områden har Sverige och Europa fortfarande en relativt bra miljö men den kan bli ännu bättre om vi inleder en riktig energiomställning. Vi kan inte fortsätta att elda för att värma våra bostäder såsom mänskligheten har gjort sedan stenåldern utan i möjligaste mån i stället komplettera med den energi som jordens inre så frikostigt bjuder på.

FÖRBRÄNNING

Strategin att överge fossila bränslen är nödvändig för att nå klimatmålen men en övergång till biobaserade bränslen är inte lösningen. Även biobränslen släpper ut koldioxid och gifter vid förbränning. Trä och annan bioråvara bör istället användas där dess egenskaper kommer till nytta i samhällsbygget och där koldioxiden är bunden.
Man kan inte komma ifrån att en hel del sopor bäst destrueras genom förbränning, annars skulle sopbergen bli gigantiska. För att värna miljön och minska utsläppen kan det möjligen vara en god idé att bränna sopor i anläggningar där man har kapacitet att styra förbränningsförloppet optimalt samtidigt som man i möjligaste mån fångar in koldioxiden direkt vid källan, något som hittills endast det största aktörerna har resurser att utveckla.

Sopförbränning bör inte vara en huvudsaklig strategi för energiförsörjningen där framförallt plasten svarar för energiinnehållet. Plast bör i möjligaste mån återanvändas och ett EU-mål är att 55 procent av allt förpackningsavfall i plast ska återvinnas år 2030.

För att komma ifrån den ohållbara situationen där energisystemet bygger på att man får betalt för att ta hand om andras sopor krävs långsiktiga lösningar utan inlåsningseffekter. Som det nu är investeras gigantiska summor i sopförbränningsanläggningar som måste användas under lång tid för att få ekonomin att gå ihop. Det finns också exempel på att driftshaverier i dessa anläggningar kan leda till mycket kostnadskrävande ytterligare investeringar utan att det finns tid att välja andra, mer hållbara energiförsörjningssystem.

Sverige importerar årligen cirka 3 miljoner ton sopor från andra länder där Norge och Storbritannien/Nordirland är de största källorna, HÄR finns mer information. För närvarande sägs det vara brist på bränsle och priserna ökar. Vår omvärldssituation har förändrat situationen där naturgasförsörjningen kraftigt minskade samtidigt som en hel del kärnkraftverk lades ner nyligen.
Nya alternativ i energimixen kommer att vara helt nödvändiga.
Ett exempel på förändrad situation för förbränning är att till exempel Finland som tidigare importerade tusentals ton ryskt trä plötsligt stod utan en stor andel av sitt bränsle och numera importerar avfallsbränsle från bland annat Italien. HÄR finns mer information.

Skogsbruket anses idag vara koldioxidneutralt och få vet hur mycket koldioxid som förbränning av biomassa faktiskt innebär, trots att denna förbränning anses som miljövänlig.
Om vi utgår ifrån att energiinnehållet i torr energiskog är ca 20 GJ/ton TS så motsvarar detta att ett ton biomassa innehåller 5,55 MWh. Om vi sedan räknar med att ungefär hälften av vedens torrmassa består av rent kol så kan 3,67 kg koldioxid bildas av varje kg kol som finns i veden när kolet reagerar med syret i luften vid förbränningen.
Energimyndigheten anger att att varje MWh som produceras av biobränslen innebär ett utsläpp av koldioxid på upp till 346 kg/MWh. Trots detta anses förbränning av biomassa som koldioxidneutralt.
En relativt typisk förbränningsanläggning på 25 MW som körs 8400 timmar per år med briketter måste bränna cirka 45 000 ton årligen. Det innebär att man efter ungefär nio års drift har bränt upp briketter med en volym som skulle fylla Stockholm Globe Arena. Årligen innebär det ett utsläpp av CO₂ på cirka 73 000 ton bara från förbränningen och ytterligare 3 000 ton CO₂ från den diesel som går åt per år för transport av briketterna. Merparten av dessa utsläpp skulle ske i tätbebyggda områden och man ska veta att förbränning av biobränslen även kan släppa ut andra mycket farliga ämnen i höga koncentrationer.
Stockholm globe arena
En relativt typisk förbränningsanläggning på 25 MW som körs 8400 timmar per år med briketter måste bränna cirka 45 000 ton årligen. Det innebär att man efter ungefär nio års drift har bränt upp briketter med en volym som skulle fylla Stockholm Globe Arena. Årligen innebär det ett utsläpp av CO₂ på cirka 73 000 ton bara från förbränningen och ytterligare 3 000 ton CO₂ från den diesel som går åt per år för transport av briketterna. Merparten av dessa utsläpp skulle ske i tätbebyggda områden och man ska veta att förbränning av biobränslen även kan släppa ut andra mycket farliga ämnen i höga koncentrationer.
Är vi uppriktiga i vår strävan att minska på utsläppen av koldioxid så är det enklaste sättet att helt enkelt inte släppa ut någon koldioxid alls och låta träden få stå kvar för att kunna fortsätta att ta upp den koldioxid som redan har släppts ut i atmosfären.
Coal in China
KOL
Kol är fortfarande ett alldeles för vanligt bränsle i stora delar av världen. Även om tekniken finns som skulle kunna fasa ut kolet är motivationen fortfarande styrd av de ekonomiska intressena och även om myndigheterna runt om i världen försöker styra över till andra energislag – ibland med tvingande åtgärder är kontrollen i stort sett obefintlig.
Oil pumping in USA
OLJA
Ser man bara till utsläpp av koldioxid ser olja ut som om det skulle vara ett bra alternativ med sina 274 Kg/ MWh jämfört med de 346 Kg/MWh som släpps ut vid eldning av biobränslen men det bästa är att låta både kolet och oljan stanna nere i marken och helt enkelt sluta elda för uppvärmning och elproduktion där andra alternativ kan användas.
Ur säkerhetssynpunkt med avseende på sabotage är geotermisk energi svårslagen. Tills nyligen ansågs vattenkraft som säker men en händelse under senare tid visade att även den är behäftad med risker. Det visade sig att om en kraftverksdamm sprängs blir följderna förödande.
Unlock the possibilities

VI ÄR ETT UNGT FÖRETAG MED SVÅRSLAGEN ERFARENHET!

Aktiebolaget Geotermi Sverige är ett ungt företag med lång erfarenhet av borrning, geoenergi och geotermisk energi. Tillsammans med våra partners har vi hundratals år av sammanlagda erfarenheter så vi står väl rustade att ta helhetsansvar från skiss till nyckelfärdiga anläggningar.
 
Geotermisk energi innebär att vi borrar ner och hämtar energi på större djup där vi når högre temperaturer. Som de flesta lärde sig i skolan så är det mycket varmt i jordens inre. Denna värme förnyas ständigt och värmen strålar hela tiden utåt mot ytan där den till slut försvinner ut i atmosfären.

Vi tar helt enkelt vara på befintlig gratisenergi som annars går till spillo.

Filosofin vi arbetar efter bygger på att mycket noggrant undersöka förutsättningarna för de geotermiska anläggningarna. Detta för att kunna optimera anläggningarna utifrån kundens behov tillsammans med de geologiska förutsättningarna på platsen eller så kan det rent av vara så att det inte ens är lämpligt att bygga en anläggning på tänkt plats.

Dessa undersökningar minimerar de tekniska och ekonomiska riskerna.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med de bästa universiteten och högskolorna i Sverige och även med experter från Massachusetts Institute of Technology och andra lärosäten i USA och England. Vi är medlemmar i Geothermal Rising och blev 2022 inbjudna att hålla föredrag på deras årliga konferens.

Våra partnerföretag i USA kan sannolikt räknas som ledande i branschen. Vi har också samarbeten med expertmyndigheter och lärosäten i flera europeiska länder.
 
Vi värderar våra samarbeten högt med tanke på alla olika typer av kompetenser gör att vi får en väldigt bred erfarenhetsbas att använda i alla faser av planeringen och byggandet av anläggningarna.

Utrustningen är nog så viktig för att uppnå ett bra resultat och vi har idag samarbeten med leverantörer av den troligen bästa utrustningen både vad det gäller maskiner, verktyg och den instrumentering som krävs för att kunna bygga de bästa anläggningarna.
Save money

VI KAN MÖJLIGGÖRA ER ENERGIOMSTÄLLNING!


Vi har tillgång till de senaste, mest avancerade maskinerna och  metoderna vilket innebär effektivare produktion av geotermiska  anläggningarna och bättre förmåga att producera dem efter önskemål.

Vi har nyckeln till en lyckad energiomställning och självklart har vi mer information om geotermi och hur våra  erbjudanden ser ut, kontakta oss för mer information.

LÅT OSS HJÄLPA ER MED ENERGIOMSTÄLLNINGEN!

GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll