Djup Geotermi – En del av lösningen.

Geotermisk Energi i Sverige, ABG

Vi erbjuder totalentreprenader av geotermiska energianläggningar i Sverige. I första hand är vi inriktade på fjärrvärmesystem men på platser med högre marktemperatur kan även fjärrkyla och el produceras. Geotermisk energi är en utmärkt baslast och tillhandahåller året runt oavsett väderförhållanden ett jämnt och kontinuerligt flöde av energi. 

ABGs moderbolag, RAF group, har funnits sedan 2006 och har bedrivit forskning och utveckling inom geotermisk energi sedan 2012. ABG har i nuvarande form verkat sedan juli 2018 och besitter tillsammans med sina samarbetspartners all nödvändig kunskap för att bygga och förvalta kompletta geotermiska anläggningar.   

Vårt koncept

I princip består en geotermisk anläggning av två borrhål, 5-7 kilometer djupa. I det ena pumpas vatten ner i ett slutet underjordiskt system. Vattnet passerar naturliga och skapade sprickor varvid berget fungerar som en värmeväxlare. Från det andra, närliggande borrhålet pumpas det uppvärmda vattnet upp till ytan och via en värmeväxlare avges värmen till fjärrvärmenätet. Efterfrågad energimängd, effekt och temperatur bestämmer antalet borrhål, dess djup och storleken på den underjordiska värmeväxlaren.

Nyttan med vårt koncept

Vi ger energileverantörer möjlighet att erbjuda sina kunder billig baslastenergi dygnet och året runt med låga underhålls- och produktionskostnader – helt utan emissioner och utan problem med avfall och säkerhet.

För er som energileverantör skapas bra affärsresultat då anläggningarna återbetalar sig förhållandevis snabbt. Ni hjälper även miljön eftersom geotermisk energi inte släpper ut någon koldioxid och inte heller några andra gaser eller gifter. Inte heller krävs hantering, transporter och inköp av bränsle och ni påverkas inte av stigande priser eller brist biobränslen. Geotermisk energi ger en stabil produktion utan driftsstopp samtidigt som den svarar mot världsopinionens krav och är i samhällsutvecklingens framkant. Den ger också möjlighet att sälja utsläppsrättigheter.

Produktionskostnaden för en geotermisk anläggning står sig väl mot produktionskostnaden för andra energianläggningar. Våra anläggningar utgör vidare ett utmärkt alternativ till bioenergianläggningar. Under drift krävs endast el till cirkulationspumparna, en förbrukning som som mest handlar om någon procent av den energi som anläggningen levererar.

Vår teknik

Vi borrar med en patenterad borrteknik som skapar hål ner till måldjupet där vi skapar den underjordiska värmeväxlaren. Med flera olika patenterade metoder stimulerar vi berget så att tillräckligt flöde och volym i sprickorna skapas. Detta sker under noggrann övervakning med olika slag av mätningar. Slutligen sätts systemet samman till en komplett värmeproducerande anläggning. Tillstånd för borrningen utfärdas av aktuell kommun, för vår borrning gäller samma regler som för vanlig bergvärmeborrning.

Den i särklass viktigaste faktorn i konstruktion och byggande av geotermiska anläggningar är att i minsta detalj undersöka bergets egenskaper och anpassa anläggningens utformning till dessa. Endast på så sätt kan vi med mycket stor precision förutse vilken effekt och vilken mängd energi vi kan ta ut i en tänkt anläggning och rätt optimera varje steg i produktionen så att ett framgångsrikt projekt skapas.

Samarbeten och finansieringslösning

Vi bygger anläggningarna tillsammans med våra partnerföretag som redan har ett stort antal anläggningar i full drift, främst i USA men också i Europa, Indonesien och Afrika. Dessa anläggningar levererar kontinuerligt energi enligt uppsatta mål och kräver ett minimum av underhåll. I några fall har befintliga anläggningar byggt ut för att möta ökad efterfrågan.

Vad gäller finansieringen av nya anläggningar har vi ett nära samarbete en ledande aktör inom förnybar energiteknik med djupgeotermisk energi, solenergi och anläggningar för energilagring på repertoaren. Företaget utvecklar, bygger, äger och driver kraftvärmeverk som nyttjar djupgeotermisk energi, solenergi-baserade kraftvärmeverk och solkraftverk.

Företagets moderbolag är en hedgefond med ett uttalat mål att långsiktigt investera i energianläggningar i Europa. De har ambitionen och kapaciteten att minimera risken för sina kunder genom att investera i och äga anläggningarna helt eller delvis tillsammans med kunden och att sälja energi ur helägda eller samägda bolag. Engagemanget är långsiktigt vilket garanterar en problemfri drift under anläggningens livslängd.

Tillsammans med våra partners har vi erfarenhet av att fullt ut utveckla, driva och hantera kraftverk med hög kapacitet och har god kunskap om geotermisk projektutveckling, inklusive fjärrvärmesystem. Genom ett teknikåtkomstavtal har vi tillgång till patent och specialistkunskap inom brunnstimulering och resursförbättringsteknologi samt annan specialistkunskap inom energilagring.