NYHETER - Geotermi

GEOTERMI.SE
Logotypen ABG
GEOTERMI
Till innehåll

NYHETER

Let's make our children happy

NYHETER

ABG påbörjar ett projekt för att skapa en geotermisk anläggning med att utföra seismiska undersökningar.
2023-08-02
Med stöd från Energimyndigheten genomförde Aktiebolaget Geotermi Sverige tillsammans med experter från Uppsala universitet en seismisk undersökning under juli månad. Detta är det första steget inför byggandet av en geotermisk anläggning.

300 geofoner placerades ut i ett mönster och en för uppgiften avsedd traktormonterad hammare användes för att generera signaler i berget. Nu ska resultaten analyseras och baserat på dessa kommer vi att optimera nästa steg i processen.


UR presenterar en lösning för framtidens energiförsörjning som många glömmer – att titta neråt. Kan krafter från jordens inre vara en framtida lösning?
2023-06-20
Maria Ask från Uppsala Universitet berättar på ett mycket informativt sätt vilka möjligheter det finns att utnyttja geotermisk energi. Hon berättar också om de risker som är förknippade med vissa steg i byggandet av anläggningarna. Vi kan bara hålla med och här berättar vi mer om hur vi minimerar riskerna.
Fossilfritt Sverige ser en utmaning i fortsatt användning av biobränslen.
2023-06-18
Fossilfritt Sverige anger i sina färdplaner för uppvärmningsbranschen att:

"Uppvärmningssektorn bidrar till samhället med trygg värme- och kylaförsörjning och är en stor del av energimarknaden. Uppvärmningssektorn omsätter drygt 100 TWh, varav hälften utgörs av fjärrvärme och hälften av individuell och småskalig uppvärmning. De direkta utsläppen från fjärrvärmen och egen uppvärmning i bostäder och lokaler uppgick år 2019 till knappt 3 Mton koldioxidekvivalenter.

Uppvärmningen som tidigare präglades av ett stort oljeberoende domineras idag av fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle. Sektorn har redan i mycket stor utsträckning fasat ut användningen av fossila bränslen och har goda möjligheter att bidra med negativa utsläpp inom några år."

ABG:s kommentar
Geotermiska anläggningar är sannolikt en bättre lösning. Vi tycker att träden ska få stå kvar och fungera som kolsänkor - förbränning av biobränslen släpper ut koldioxid.


Vetenskapsradion inte helt tydliga i sitt inlägg om värme från berggrunden.
Sverige fanns i år representerat på konferensen Geothermal Rising som gick av stapeln 28-31augusti i Reno, Nevada.

2023-01-26
I ett inslag i Vetenskapsradion den 26 januari sades det att berggrunden under Göteborg är så kall att den inte kan bidra till stadens fjärrvärmesystem. Orsaken till utsagan att den inte kan bidra nämndes också. Göteborg Energi har begärt en vattentemperatur på minst 120⁰C för att kunna ansluta det direkt till sitt fjärrvärmesystem.

ABG:s kommentar
Detta innebär inte på något sätt att underjordiskt varmvatten inte skulle kunna bidra till fjärrvärme.
Tvärtom är värmen från berggrunden ett mycket gott alternativ för uppvärmning även i Göteborg. När anläggningarna väl är färdigbyggda skänker Moder jord oss gratis energi vilket gör att vi till små kostnader kan skörda värme dygnet runt året runt. Denna energi är också utsläppsfri. Skulle vattentemperaturen behöva höjas för att anpassas till behoven på fjärrvärmesystemet så krävs det endast att temperaturen toppas med någon annan uppvärmningsform till betydligt lägre kostnad för den totala uppvärmningen.

2022-09-05
Arrangörerna av konferensen känner till att vi har kommit väldigt långt vad det gäller geoenergi i Sverige. De är intresserade av hur vi har utvecklat och effektiviserat vår borrteknik men också intresserade av hur vi kan koppla geotermisk energi till fjärrvärmenät, det senare något som förekommer sparsamt i stora delar av resten av världen. De fick en kort redogörelse för hur situationen ser ut och framträdandet avslutades med en paneldebatt och frågestund.
GEOTERMI.SE
Aktiebolaget Geotermi Sverige
Linnégatan 17c
Box 556 67
102 15 Stockholm
+46 8 509 316 95


Skräpfil
Tillbaka till innehåll